דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות

משלוח חינם ברכישה מעל 300 ₪ לרוכשים באתר   משלוח חינם ברכישה מעל 300 ₪ לרוכשים באתר

תקנון מועדון ישן "מועדון החברים" דרך היין

תקנון מועדון לקוחות  - "דרך היין" (המועדון הישן)

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של דרך היין המנוהל על ידי דרך היין בע"מ  (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה) המחזיקים בכרטיס מועדון ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של החברה, בתנאים המפורטים להלן.
 2. ההצטרפות למועדון הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. מובהר כי ההצטרפות למועדון החברים הינה מוגבלת בזמן ותוקפו לשנה אחת בלבד מיום ההצטרפות למועדון, בעלות הקבועה בתקנון, אותו ניתן יהא לחדש אחת לשנה בהתאם להוראות התקנון, וכלל הוראות תקנות זה חלות בעניינו.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על חברי המועדון אשר הצטרפו באמצעות נציג אנושי באחד מסניפי החברה הפיזיים ו/או אשר הצטרפו באמצעות אתר האינטרנט של החברה (להלן "האתר"), ובפרט על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, לרבות צבירת ומימוש הזכויות ככל שישנן כאלה, יכול להיעשות אך ורק במסגרת החנויות הפיזיות המשתתפות בו ו/או במסגרת האתר, הכל בהתאם להוראות תקנון זה לעיל ולהלן, והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.
 4. המכירה באתר מהווה פלטפורמה נוספת למכירות מוצרי החברה ועל כן, יתכנו שינויים והבדלים בין המוצרים המוצגים באתר ומחיריהם ובין המוצרים המוצגים בחנויות הפיזיות ומחיריהם.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה והכל בהתאם לכל דין.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 9. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 10. תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.
 11. חנויות החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה, מפורטות להלן: האתר של דרך היין , וכן, חנויות דרך היין כדלקמן: תל אביב דרך השלום, תל אביב החשמונאים, תל אביב דיזינגוף, תל אביב צמרת G, סביון מרכז מסחרי צומת סביון, רעננה קניון רננים, נס ציונה פאוור סנטר, מודיעין ישפרו סנטר, רמת השרון סוקולוב,  גבעתיים, ויצמן
  (החנויות המפורטות לעיל ייקראו להלן: "חנויות הרשת").
 12. החברה תהיה רשאית לקבוע בכל עת כי חנויות מסוימות יוצאו או יוספו, באופן זמני או קבוע, מן הרשימה המפורטת בסעיף 11 לעיל.
 13. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

 1. ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה לא תדחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.
 2. "דמי הצטרפות" – תשלום בגין חברות במועדון במסלול ההטבות בסך של 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) יקנו למשלם חברות במועדון למשך שנה אחת (12 חודשים) מיום תשלום דמי ההצטרפות (להלן: "שנת החברות הראשונה"), בכפוף לאמור בתקנון  זה.
 3. "דמי חידוש" – תשלום לחברה בסך של 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) על ידי חבר המועדון יקנו לחבר מועדון (מיום תשלום דמי החידוש), חברות למשך שנה אחת נוספת (12 חודשים) במסלול ההטבות במועדון (להלן – "שנת החברות הנוספת"), בכפוף לאמור בתקנון.
 4. הסכומים לעיל נתונים לעדכון, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא הבלעדי של החברה.
 5. ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות, מסירתו לחברה, ותשלום דמי ההצטרפות באחת מחנויות הרשת או באתר, ככל שהדבר אפשרי. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של חידוש החברות במועדון, אין צורך במילוי טופס כלשהו אלא רק בתשלום דמי החידוש[DHlaw1] . עם השלמת הליך ההצטרפות למועדון, ירשם המצטרף במאגרי המידע של החברה כחבר מועדון, ובעת הגעתו לאחת מחנויות החברה הרלוונטיות בהתאם לסעיף 11 לתקנון זה לעיל, יוכל להציג ולהזדהות באמצעות תעודת זהות [DHlaw2] וכך יוכל לממש את זכויותיו במועדון.
 6. למען הסר ספק יובהר, כי תקופת החברות במועדון הינה לשנה אחת בלבד ועל חבר מועדון המעוניין לחדש את חברותו במסלול ההטבות לשנה נוספת, לשלם את דמי החידוש בתום או בסמוך לתום שנת החברות הרלוונטית.
 7. חבר המועדון יעדכן את החברה עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות במספר *8086 או במייל infowr@wr1993.co.il או בחשבון הפייסבוק / האינסטגרם של החברה, או במעמד קנייה באחד מסניפי הרשת דרך SMS  זאת על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

 החברות במועדון

 1. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש על ידי אחר ו/או באמצעות אחר.

 

מימוש הטבות לחברי המועדון

 1. 5% הנחה על מגוון המוצרים

 

 1. לחבר המועדון במסלול ההטבות תוקנה הנחה של עד 5% בכל קניה מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם (להלן: "הנחת מועדון"), למעט במכירות סוף עונה ו/או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו/או השקות מיוחדות ו/או מוצרים במחיר מיוחד לחברי מועדון. מובהר כי הנחת המועדון כאמור לא תחול על כל המוצרים הנמכרים בחנויות של החברה. כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למוצרים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 1. מבצעים והנחות בלעדיים

 

 1. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות מיוחדות, הגעת מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, הזמנות לאירועים והשקות, כל זאת, לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין  החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.
 1. הנחות בהשתתפות בטעימות, קורסים ואירועים

 

 1. חבר המועדון יהיה זכאי להנחה בהשתתפות באירועי טעימות, קורסים ואירועים (להלן: "אירועי חברה") אשר הופקו על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל אדם כלשהו לאירועי כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא וללא צורך בנימוק ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את שיעור ההנחה ולשנותו מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.    
 1. 25% הנחה לרכישת עד 6 יינות במהלך חודש יום ההולדת
 1. חבר מועדון החוגג יום הולדת, ייהנה מהטבה חד פעמית של 25% הנחה לרכישת עד 6 יינות במהלך חודש יום ההולדת, ללא כפל מבצעים ובמימוש הסניפים כאמור בסעיף 11 לעיל בלבד. חבר המועדון  יוכל ליהנות מהטבה זו אך ורק במהלך החודש בו חל יום הולדתו.

מובהר כי לא תינתן אפשרות לממש את הטבת יום ההולדת במסגרת מכירות סוף עונה ו/או מבצעים ו/או פריטי מכירות במהדורה מוגבלת ו/או השקות מיוחדות ו/או מוצרים במחיר מיוחד לחברי מועדון, מכל מין וסוג שהוא. על אף האמור, ניתן יהיה לממש את הטבת יום ההולדת בתקופת המכירות והמבצעים כאמור לעיל, אך ורק ביחס למוצרים שאינם מצויים בהנחה בשל תקופה זו. כמו כן, וככל שחבר מועדון מעוניין בפריט המצוי במחיר נמוך לאור תקופת המכירות המיוחדת, יש ביכולתו לרכוש  אותו במחיר מלא, בניכוי הטבת יום ההולדת.

 1. זיכוי כספי מלא על ההרשמה
 1. חבר מועדון יהיה זכאי  לזיכוי כספי מלא על דמי ההרשמה בסך 50 ₪ (חמישים שקלים חדשים) וזאת בקנייה בחודש העוקב לאחר ההצטרפות לחבר המועדון והתשלום כאמור.
 2. כל המבצעים וההטבות כמפורט לעיל לרבות עבור חברי מועדון הם מהמחיר לצרכן.

החזרת מוצרים-

 

 1. מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("החוק") ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות").

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מהחזר הכספי ו/או מהזיכוי דמי ביטול ו/או הוצאות סליקה והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 1. החזרה תתבצע אך ורק ביחס למוצרים שהוחזרו בצירוף חשבונית מקור או שובר מתנה, כל עוד המוצר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש ובהתאם להוראות החוק והתקנות. מידע אודות החזרת מוצרים מצוי ומעודכן במדיניות החזרת המוצרים בקופות החברה.
 2. רכישה תוך שימוש בזיכוי שניתן לחבר המועדון עקב החזרת מוצר/ים כאמור לעיל, הינה רכישה המזכה בנקודות זכות בדומה לרכישה בתשלום כספי כאמור לעיל.

מידע שיווקי

 1. במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, מסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לחברה על כך בכל עת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בחברה בדוא"ל infowr@wr1993.co.il או בטלפון שמספרו *8086 או בשליחת מכתב לכתובת אלוף דוד 40 רמת גן [DHlaw3]  או להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות לחצן "הסר" בדוא"ל או השבת "הסר" למסרון SMS.
 2. בהצטרפות למועדון מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו במועדון יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
 3. לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות חברי המועדון, בין היתר, למטרות ניהול מועדון הלקוחות, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים ו/או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות לחברי מועדון הלקוחות, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות לקוחות המועדון באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, והכל בכפוף להוראות הדין ולמדיניות הפרטיות של החברה. מובהר בזאת, כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו על מנת להפוך לחבר במועדון הלקוחות של החברה.
 4. חבר המועדון מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן במסגרת מועדון הלקוחות הינו נכון, אמין ומדויק וכי הדבר נעשה בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה.

ביטול חברות

 1. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את החברות ביחס לכל חבר מועדון בהתאם להוראות הדין ותקנון זה (ובפרט למי שייפתח או יימצא בהליכים משפטיים כנגד החברה), וכן למי שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב, ולחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

     הפסקה /שינוי בפעילות המועדון

 1. החברה תוכל להודיע על הפסקת / שינוי פעילותו של המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף ובהתאם להוראות הדין ותקנון זה (להלן "ההודעה").

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש במועדון הלקוחות ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

עודכן ביום 01/03/2022

 

אנחנו רואים תמיד את חצי הכוס המלאה.

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו ותקבלו מידע על אירועים, סדנאות ומוצרים חדשים באתר ובסניפים

תנאי השימוש באתר
delivery icon
משלוח חינם מעל 300 ₪
איסוף חינם מהסניפים
איסוף חינם מהסניפים